31 juli 2013

samba-drumming

It's a pity there is no sound with these photo's! This couple in pink and black was really cheering up the crowd with their rhythmical freestyle samba drumming.
--
Jammer dat er geen geluid is bij deze foto's! Dit stel in roze en zwart vrolijkten de mensen op met hun ritmische freestyle samba drumming.

While they were both blowing a whistle, the man was doing most of the drum solo's.
--
Terwijl beide op een fluitje bliezen, nam de man de meeste drumsolo's voor zijn rekening. 
Slowly moving through the crowds on the Summer fair in Emmen..
--
Langzaam baanden ze zich een weg door de menigte op de zomermarkt in Emmen..


30 juli 2013

art nouveau in Groningen

Another example of art nouveau that we saw during the city walk in the centre of Groningen. This is in the Herestraat.
--
Nog een voorbeeld van art nouveau dat we zagen tijdens de stadswandeling in Groningen. Dit is in de Herestraat.


And this is Paulien, the lady who organises the guided city walks. Go HERE to visit her site.
--
En dit is Paulien, zij organiseert de stadswandelingen. Klik HIER om haar site te bezoeken.29 juli 2013

glass recycling bin mural

"just" a glass recycling bin in Sneek. Amazing isn't it?
--
"zomaar" een glasbak in Sneek. Geweldig toch?Linking to Monday Mural.28 juli 2013

sand art

A few more shots from the sand sculpture festival in Sneek. This is two children in the swimming pool..
--
Nog wat foto's van het zandsculpturenfestival in Sneek. Dit zijn twee kinderen in het zwembad..

..a man sunbathing on the beach
--
..een zonnende man op het strand

..and a baby playing in the bath
--
..en een baby spelend in bad
27 juli 2013

ik zeg nog zo, geen ...

(In English: I told you so, no...) is a famous line from an outstanding Dutch tv milk commercial dating from 1997, featuring the ever funny Peer Mascini and a naughty cow jumping in the pool. If you are from the Netherlands, you will have seen it or one of the numerous variations that were made since. But if you have never seen it and you are curious, click to see a YouTube item HERE.
---
..is een beroemde zin uit een erg goede Nederlandse melkreclame uit 1997, met in de hoofdrollen de altijd grappige Peer Mascini en een ondeugende koe. Je kent het filmpje ongetwijfeld, of vast één van de vele variaties. Bekijk het spotje met de koe die een bommetje maakt in het zwembad op een YouTube filmpje HIER.

This commercial inspired a sand sculptor to make a creation for the Sand Sculpture Festival Friesland in Sneek, where I made these photo's. Theme of this year is watersports. So yes, this cow, emerging from the water after a jump, is made of sand!
---
Deze reclame inspireerde een zandkunstenaar om een creatie te maken voor het Zandsculpturen Festival Friesland in Sneek, waar ik deze foto's heb gemaakt. Het thema voor dit jaar is watersport. Dus jawel, deze koe die bovenkomt na een sprong in het water, is van zand!26 juli 2013

summer rain

A picture from last evening. The rain was very refreshing.
--
Een foto van gisteravond. De regen was verfrissend.

25 juli 2013

Huize Tavenier #5

Fifth and last photo of this series about Huize Tavenier, with the view from the back on the first floor, in the direction of Groningen central station. The lady who was working in this office room was very friendly and invited all of us (we were a group of 20!) in her office to have a look. Because, she said, she had the best view of all!
--
Vijfde en laatste foto uit deze serie over Huize Tavenier, met het uitzicht vanaf de achterkant op de 1e verdieping, richting het Groningen Centraal Station. De aardige dame die in dit kantoor aan het werk was nodigde ons allemaal (we waren met een groep van 20!) uit om een kijkje te nemen.  Want, zei ze, zij had het mooiste uitzicht van iedereen!

24 juli 2013

Huize Tavenier #4

As I mentioned before, Huize Tavenier is now in use as a modern office building. There are however enough treasuries left from the past. This for instance is a detail of the ceiling in one of the rooms. Lovely, isn't it?
--
Zoals ik al eerder aangaf, is Huize Tavenier tegenwoordig in gebruik als modern kantoorpand. Maar gelukkig zijn er genoeg schatten uit het verleden bewaard gebleven. Dit is bijvoorbeeld een detail van het plafond in een van de kamers. Mooi, nietwaar?

And this is the ceiling in the hall downstairs..
--
En dit is het plafond in de hal beneden..


23 juli 2013

Huize Tavenier #3

Following up yesterday's blog post with the detailed window, I can now show you the same window, seen from the hallway inside. It turned out to be even more beautiful and full of color.

Vervolgend op gisteren met het raam en alle details, kan ik je nu hetzelfde raam laten zien van binnen uit in de hal. Het bleek nog mooier te zijn en erg kleurrijk.

The late husband of Jacomijna Hooites-Meursing, the lady who had this house built in 1905, was Roelof Hooites, manufacturer of card board (straw board in that time). This explains the picture of a card board company in the round part of the glass stained window.
--
Jacomijna Hooites-Meursing, de vrouw die dit huis had laten bouwen in 1905, was weduwe van Roelof Hooites, strokartonfabrikant. Dit verklaart de afbeelding van een kartonfabriek in de cirkel van het glas-in-loodraam.


22 juli 2013

Huize Tavenier #2

Have a look at the details of one of the windows, as well as the wood carvings above.
The rainpipes at the building -of which you see an example at te right- are all made of plastic instead of copper below a certain height, a measure that was taken after the great number of copper thefts lately.
--
Kijk eens naar de details van dit raam, maar let ook op het houtsnijwerk erboven.
De regenpijpen aan het gebouw -waar je hier ook een deel van ziet - zijn beneden een bepaalde hoogte niet meer van koper maar van kunststof, een maatregel die genomen is naar aanleiding van alle koperdiefstallen van de laatste tijd.


21 juli 2013

Huize Tavenier #1

During the Groningen city walk a visit to 'Huize Tavenier' (Tavenier House) at the Ubbo Emmiussingel was included. This grand building in art nouveau style was built in 1905, and has been a maternity hospital of the Diakonessenhuis Groningen for many years. Between 1948 and 1981 about 27,000 baby's were born here. 
--
Bij de stadswandeling door Groningen was een bezoek aan Huize Tavenier aan de Ubbo Emmiussingel inbegrepen. Dit grootse gebouw in art nouveau stijl werd gebouwd in 1905, en was jarenlang een kraamkliniek van het Diakonessenhuis in Groningen. Tussen 1948 en 1981 zijn hier ongeveer 27,000 baby's geboren. 

The building was named after leading nurse Hendriene Geertruida Tavenier, who retired just before the hospital opened.
--
Het gebouw is genoemd naar besturend zuster Hendriene Geertruida Tavenier, die met pensioen was gegaan vlak voordat de kliniek geopend werd.

This is the back side of Huize Tavenier. Nowadays the building is in use as an office of a mental health care institution.
--
Dit is de achterkant van Huize Tavenier. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als kantoorruimte van een GGZ-instelling.20 juli 2013

Groningen architecture

I joined a guided city tour in Groningen yesterday. We passed lots of beautiful buildings, of which many are city monuments.
  --
Ik ben gisteren meegeweest met een stadswandeling o.l.v. een gids door Groningen. We hebben een aantal prachtige gebouwen gezien, waarvan overigens velen stadsmonumenten zijn. 


  This house with the painted tiles is a fine example of art nouveau. More photo's to come.
--
Deze woning met de tegeltableaus is een prachtig voorbeeld van art nouveau. Meer foto's volgen.

19 juli 2013

green and yellow


Two doors from the Der Aa-kerk, a church in the city centre of Groningen. The building dates from the Middle Ages.

--

Twee deuren in de Der Aa-kerk in het centrum van Groningen. Het gebouw dateert uit de Middeleeuwen.

18 juli 2013

Zeehondencrèche Pieterburen

The Zeehondencrèche in the village of Pieterburen is a seal rehabilitation and research centre. Hundreds of seals are cared for each year. The centre rescues seals that have been injured by boats or fishing nets, or those that are sick due to pollution. They also rescue orphaned pups. On the photo people are watching seals in one of the basins.
--
De Zeehondencrèche in Pieterburen is een opvang- en onderzoekscentrum voor zeehonden. Honderden dieren worden hier jaarlijks verzorgd. Het centrum redt zeehonden die gewond zijn geraakt door boten of visnetten, of die ziek zijn geworden door vervuiling. Ze vangen ook jongen op die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Op de foto zie je mensen zeehonden bekijken in één van de bassins.
 
All rehabilitated seals are released into the wild, a period which lasts from several weeks to a maximum of 6 months.
--
Alle zeehonden die hersteld zijn worden teruggezet in de natuur, deze periode kan van een paar weken tot maximaal 6 maanden duren.

Cleaning fish for the seals.
--
Vis schoonmaken voor de zeehonden.

 

16 juli 2013

De Oostvaarders

Another few pictures taken near Almere. This is visitor centre De Oostvaarders, right near The Oostvaardersplassen, a nature reserve covering about 56 square kilometres (22 square miles). Inside the building is a cafe, look out point and information centre.

---

Nog een paar foto's uit de omgeving van Almere. Dit is bezoekerscentrum De Oostvaarders, gelegen aan de rand van de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van ongeveer 56 km2 groot. Binnen in het gebouw vind je een cafe, uitkijkpunt en informatiecentrum.


The nature reserve is located in a polder that was created in 1968, so the area is below sea level. A large number of animals live there, like for instance wisent (European bison), red deer, Konik ponies, and many different birds.

Het natuurgebied ligt in een polder die ontstaan is in 1968, het gebied ligt dus onder zeeniveau. Er is een grote diversiteit aan dieren, zoals bijvoorbeeld de wisent (Europese bizon), herten, Koniks paarden, en vele soorten vogels.

15 juli 2013

SPERM WHALE (POTVIS)

The cleaned bones of a sperm whale that washed ashore in December can be seen here in nature centre Ecomare on the island of Texel. Now, piece by piece the skeleton is put together again. You can hear all about it during the 'sperm whale presentation' that is held several times a day.

--

In het natuurcentrum Ecomare op Texel liggen de schoongemaakte botten van een potvis die in december op het eiland aanspoelde. Stukje bij beetje wordt het skelet nu weer in elkaar gezet. De preparateur vertelt je erover tijdens de 'potvispresentatie' die een paar keer per dag gehouden wordt.

13 juli 2013

Almere-Oostvaarders

Almere Oostvaarders is one of five train stations in Almere and was opened in 2004. Since the end of last year, when the Hanzelijn became operational, it is on the direct route from the north of the Netherlands to Amsterdam. I took this picture last Sunday afternoon around 4, and as you can see it was very quiet!

---

Almere Oostvaarders is een van in totaal vijf treinstations van Almere en werd geopend in 2004. Sinds eind vorig jaar, toen de Hanzelijn in gebruik werd genomen, ligt het aan de directe route van noord Nederland naar Amsterdam. ik nam deze foto afgelopen zondagmiddag rond 4 uur, en zoals je ziet was het erg rustig!

12 juli 2013

gable stone with a dog

A gable stone picturing a dog and the year 1669 in Zwolle.
 --
Een gevelsteen met een hondje en het jaartal 1669 in Zwolle.

The building is located at the Grote Markt.
--
Het gebouw staat aan de Grote Markt.
11 juli 2013

briny kiss

On the island of Schiermonnikoog. I don't know the name of the author!
This is the translation (I must say it sounds better in Dutch where it rhymes):

briny kiss
briny mouth
and
briny legs

briny sea
and
briny toes

briny love
briny genes

--

Gezien op Schiermonnikoog. Ik weet niet wie het geschreven heeft!10 juli 2013

do not ...

This is one of the signs along the route to make passers-by aware of the vulnerability of this nature area called the Lepelaarplassen (lit: Spoonbill Waters) near Almere.
(the yellow sign:)    Lepelaarplassen - Vulnerable area - No entry
(the green sign:)   Lepelaarplassen - Do not damage or disturb anything

---

Dit is één van de borden langs de route die wijst op de kwetsbaarheid van dit natuurgebied bij Almere.


Linking to signs, signs.

9 juli 2013

swan family member

As we were inside a bird observation hut at the edge of the Lepelaarplassen near Almere, a swan family passed us real close. The young ones were quite big already..

---

Terwijl wij in de vogelobservatiehut waren aan de rand van de Lepelaarplassen bij Almere, kwam een zwanenfamilie ons van heel dichtbij voorbij. De jongen waren al aardig groot..

8 juli 2013

to beer or not to beer

in the centre of Den Burg, Texel.

in het centrum van Den Burg, Texel.


Linking to Monday Mural.

7 juli 2013

upside down

Ah well...starlings and cherries..

Tja, spreeuwen en kersen..

6 juli 2013

on the ferry

Another image taken on the ferry from Den Helder to Texel, here still waiting at the shore.

Nog een foto genomen vanaf de veerboot van Den Helder naar Texel, hier nog aan de kade.

4 juli 2013

gable stone with a swan

Lopend in Zwolle zag ik deze helder gekleurde gevelsteen op de muur van een Lutherse kerk. Waarom een zwaan?' vroeg ik me af. Dus ik ging op zoek en vond dat de zwaan het symbool is voor Luther en de Lutherse kerk. De steen werd bij de renovatie in 1967 ingemetseld boven de ingang.

When I was in Zwolle I noticed this brightly colored plaque on a Lutheran church. Why a swan? i wondered. So I had a look and found out that a swan symbolises Luther and the Lutheran church. The gable stone was bricked in the wall above the entrance during a renovation in 1967.

Het gebouw staat naast Museum de Fundatie.

The building is located next to Museum de Fundatie.

3 juli 2013